Нисет-ОПЛ

Нисет-ОПЛ е създаден да бъде лесен, бърз и удобен за ползване в ежедневната дейност на общопрактикуващия лекар - попълване и отпечатване на първичните медицински документи, включване в регистрите по различните програми и следене на дейността по тях, постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти и автоматично водене на различните журнали в кабинета.

Нашият медицински софтуер за ОПЛ предлага улеснено попълване на първичните документи, работа по програми - майчино и детско здравеопазване, диспансерни пациенти и профилактика, следене на извършваните дейности по тях, автоматично водене на журналите в практиката.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове и е незаменим помощник за всеки ОПЛ.

Нисет-ОПЛ е професионално създаден софтуер за общопрактикуващи лекари. Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на дейностите, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.

Съобразен изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на общопрактикуващите лекари.

Основни предимства на програмата

 • бързо обработване на първичните медицински документи (попълване и отпечатване);
 • винаги актуален Позитивен лекарствен списък за предписване на терапия по НЗОК;
 • множество контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията;
 • голямо разнообразие от допълнителни справки;
 • голям набор от предварително въведени номенклатури;
 • контрол върху достъпа до информация в програмата по потребители;
 • отпечатване на първичните медицински документи върху лазерен или матричен принтер;
 • бързо и лесно създаване на всички отчети към РЗОК и РЦЗ;
 • директна връзка с НАП за проверка на здравноосигурителния статус на пациента;
 • възможност за работа на един компютър или в мрежа (групови практики);
 • възможност за работа с наети и заместващи лекари;
 • автоматизирано внасяне (импорт) на данните за включените пациенти в регистрите по различните програми;
 • внасяне на информация за извършени прегледи, от ползвани от Вас други програмни продукти;
 • автоматично архивиране на данните;
 • актуализиране през Интернет.

Улеснения при работа

 • бърз достъп до досието на даден пациент - на един екран: данни за прегледи, осигурителен статус, диспансеризация, имунизации, издадени документи и други;
 • достъпни шаблонни текстове при описване на прегледи и дейности;
 • възможност за запис на описание на преглед като шаблонен текст;
 • възможност за пренасяне (копиране) на данни от предишни прегледи, терапии и описания на дейности в текущия преглед;
 • автоматично водене на регистрите по различните програми;
 • следене на регулативните стандарти - във всеки момент разполагате с актуална информация за изразходването им;
 • въвеждане на код по МКБ 10 без промяна на клавиатурната подредба;
 • създаване на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' към РЗОК с вградена проверка за коректност на отчитаните данни;
 • равностойна работа с мишка и клавиатура;