Нисет-СИМП е създаден да бъде незаменим помощник в ежедневната дейност на лекарите-специалисти. Лесен за усвояване, бърз и удобен, продуктът свежда до минимум времето необходимо за попълване и отпечатване на първичните медицински документи. Автоматично включване в регистрите по различните програми и следене на необходимите дейности по всяка диагноза.

Автоматично водене на различните журнали в кабинета и постоянен контрол върху изразходване на регулативните стандарти.
Интелигентни контроли и подсказки в него следят за коректното извършване на необходимите дейности, според изискванията на НЗОК и действащите нормативни документи.
Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява описване на платени дейности и прегледи към други договорни партньори и здравно-осигурителни фондове.
Съобразен е изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на лекари-специалисти.

Предимства на системата

Някои от основните предимства на програмата са:

 • Лесна за усвояване и ежедневна работа чрез равностойна работа с мишка или клавиатура, с интерфейс изцяло на български език;
 • Подпомага издаването на първични медицински документи, като намалява до минимум ръчното въвеждане на данни в тях;
 • Интелигентни подсказки и контроли предпазват потребителите от грешки;
 • Спестява време при оформянето на документацията към прегледа - въвеждането на данните и отпечатването им отнема около 2 минути;
 • Бързо адаптиране към измененията в нормативната база посредством своевременни актуализации;
 • Спестява време при изготвяне на справките и отчетните таблици, изисквани от РЗОК и РЦЗ;
 • Автоматично водене на регистри - Диспансерен, Майчино здравеопазване, Детско здравеопазване;
 • Следене на регулативни стандарти;
 • Множество справки и отчети, наложени и проверени в практиката, подпомагащи лекарите;
 • Възможност за множество настройки, според нуждите и начина на работа в лечебното заведение я прави изключително гъвкава и приспособима;
 • Голям брой предварително въведени номенклатури - Пълен лекарствен списък, МКБ 10, ЕКАТТЕ и други
 • Възможност за работа в мрежа ( групови практики )

Основни функционални възможности

 • Създава и поддържа единно електронно досие на пациент - общо електронно досие с всички лични и медицински данни на пациента достъпно за всички лекари в практката, даващо възможност за проследяване от всеки лекар на историята на извършваните прегледи, дейности и изследвани, както и за предписваната терапия и извършвани консултации.
 • Обслужва всички първични документи: Амбулаторен лист, МДД, Медицинско направление, Медицинско направление за ВСД, Рецепта, Направление за МЕ, Болничен лист, Искане за цитологично изследване, Направление за хоспитализация, Протокол за ТЕЛК, Етапна епикриза, Бързо известие. Документите могат да се отпечатват на бланки с матричен принтер или на бял лист хартия с мастиленоструен или лазерен принтер;
 • Работа с ЛКК комисии - в програмата се въвеждат прегледите, извършвани от ЛКК с възможност за издаване на протоколи и болнични листи от ЛКК; Следи за съвместимост на графиците на председателя и членовете. Създава отчет, опис и журнал на ЛКК комисия. Работа с неограничен брой комисии.
 • Обслужване на пациенти по НЗОК, платен прием или фонд - програмата обработва данните не само за пациенти по НЗОК но и от платен прием и здравни фондове. Създават се съответните справки и отчети;
 • Създава и отпечатва всички финансови документи, справки и отчети за РЗОК - програмата създава всички справки и отчети на базата на ежедневно въвежданата информация по обслужване на пациентите без необходимост от допълнително въвеждане на данни. Някой от отчетите създавани от програмата са: Спецификация за извършена дейност от лечебно заведение, Месечен отчет на лекар, Опис на издадени амбулаторни листи, Месечен електронен отчет в XML формат, Регистър на диспансерните на пациенти, Регистър по програма "Майчино здравеопазване", Регистър по програма "Детско здравеопазване", Регистър "Рискови групи", Регистър на извършените прифилактични прегледи на лица над 18.г, Справки по заболявания, Справки за издадени документи, Справки за отпуснати, изразходвани и оставащи регулативни стандарти; Справки за изписана терапия по пациенти или по медикаменти;
 • Улеснения при подписване с електронен подпис - програмата притежава вградени механизми с които се улеснява подписването на създадените отчети с електронен подпис;
 • Създава и отпечатва всички финансови документи, справки и отчети за лечебни заведения СИМП с легла - Спецификация за извършени ВСД дейностти от СИМП с легла; Месечен отчет на лекар; Опис на издадени амбулаторни листи; Месечен електронен отчет в XML формат;
 • Създава и отпечатва отчети към РЦЗ - програмата обработва и анализира цялата въведена информация от лекарите в лечебното заведение и съставя голяма част от отчетите към РЦ;
 • Множество механизми за предпазване от грешки - в програмата са заложени механизми контролиращи въвежданите данни, механизми за напомняне по време на работа, както и повторен контрол при съставяне на отчетите;
 • Водене на диспансерен регистър и диспансерно досие - програмата създава и поддържа регистър на диспансеризираните пациенти, както и лично диспансерно досие в съответствие с изискванията за диспансеризация на пациенти. Диспансеризирането става с натискането на един бутон. Програмата напомня за необходимостта от извършване на дейностите по диспансеризацията;
 • Водене на регистър и досие по програма "Майчино здравеопазване" - програмата създава и поддържа регистър по програма "Майчино здравеопазване", както и лично досие на бремена в съответствие с изискванията за включване в програмата. Включването в регистъра по програмата става с натискането на един бутон. Програмата напомня за необходимостта от извършване на дейности и изследвания по наблюдението на бременни;
 • Водене на регистър и досие по програма "Детско здравеопазване" - програмата създава и поддържа регистър по програма "Детско здравеопазване", както и лично досие на дете в съответствие с изискванията за включване в програмата. Включването в регистъра по програмата става с натискането на един бутон. Програмата напомня за необходимостта от извършване на дейности и изследвания по наблюдението на бременни;
 • Следене на регулативни стандарти - програмата следи автоматично изразходването на регулативните стандарти за всеки лекар поотделно и общо за практиката. Има възможност за предупреждение при превишаване или забрана за превишаване на регулативните стандарти;
 • Бърза проверка на здравно-осигурителния статус на пациенти в НАП - с натискането на един бутон можете да проверите текущия здравно осигурителен статус на пациента като системата съхранява информацията за да я използвате при нужда;
 • Списък с чакащи пациенти - за улеснение на лекаря програмата поддържа списък на записаните, чакащите и преминалите пациенти. Бърз достъп до досието на пациента от всеки списък;
 • Атоматична номерация на всички първични медицински документи - програмата автоматично дава поредни номера за всички документи като има възможност за корекция от страна на лекаря. Вградените механизми не допускат дублиране на номера;
 • ледене на продължителност на прегледи - програмата автоматично следи за продъжителността на всеки вид преглед според изискванията на НЗОК и не допуска застъпване на прегледи.
 • Механизми за улеснено въвеждане на данни - в програмата има механизми за съкратено изписване на текст, използване на шаблони както и възможност за копиране на данни от предишни прегледи на пациента ( с настройка дали това да са само прегледите на същия лекар или и от прегледи на други лекари ). Предоставена е възможност за създаване на собствени шаблони и абревиатури;
 • Предварително въведени номенклатури - В програмата са въведени множество номенклатури, улесняващи въвеждането на данните и предпазващи ви от нежелани грешки.
 • Внасяне на данни от други програмни продукти - програмата притежава вградени механизми за импорт на данни за пациенти, прегледи и регистри.
 • Връзка с регистратура. Електронно връщане на резултати от изследванията до кабинета на лекаря. Записаните часове за преглед излизат като чакащи. Следи плащанията на регистратурата.
 • Връзка с лабораторна програма