Нисет-Лаб Експерт

Нисет-Лаб "Експерт" е софтуер за обслужване дейността на медико-диагностични лаборатории (МДЛ) . Разработен е след внимателно проучване на организацията на работа в тях. Продуктът се използва от над 50 самостоятелни медико-диагностични лаборатории, както и в такива, част от медицински центрове и ДКЦ в цялата страна.

Предлага улеснено въвеждане на данните от постъпващите направления, следене на извършваните дейности по тях, работа с различни пакети изследвания, автоматично 'водене' на журналите в лабораторията.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява въвеждане и отчитане на платени дейности, както и такива към други договорни партньори (външни лаборатории подизпълнители) и здравно-осигурителни фондове.

Софтуерният продукт Нисет-Лаб "Експерт" е официално одобрен от НЗОК и отговаря на всички актуални изисквания към отчетността на МДЛ, сключили договор с РЗОК.

Предлага връзка с лабораторни уреди.

Основни функционални възможности

 • Пълна функционалност, необходима за отчитане към РЗОК;
 • Връзка с лабораторни уреди;
 • Бързо и лесно въвеждане на данни от направленията за медико-диагностична дейност;
 • Интелигентни контролни алгоритми и подсказки намаляват грешките при въвеждане на данните;
 • Пълна свобода за организиране на платените изследвания - по пакети и вид на изследванията;
 • Лабораторни журнали - задаване и отпечатване на произволен брой и вид;
 • Отпечатване на резултати от изследвания и лабораторни журнали
       - Печат на всички изследвания за пациент за деня
       - Печат на изследвания, назначени от конкретен лекар за деня;
       - Печат на всички изследвания за конкретен лекар
       - Специализиран печат за рентгенова лаборатория;
 • Голям брой предварително въведени номенклатури – изследвания, ЕКАТТЕ, МКБ-10 и много други;
 • Създаване и ползване на шаблонни текстове при описване на резултатите от образна диагностика;
 • Голямо разнообразие от справочна информация;
 • Следене и отчитане на използваните филми в рентгенова лаборатория;
 • Описание на зъбни снимки;
 • Съхраняване на графична информация от рентгенови снимки;
 • Референтни стойности, въведени и отпечатвани съобразно с възрастта и пола на пациента;
 • Контрол върху достъпа до информацията по потребители;
 • Създаване на справки и отчети за извършена дейност по потребители;
 • Автоматично внасяне (импорт) на данни за пациенти и лекари;
 • Автоматично архивиране на базата данни през избран период;
 • Проверка на осигурителния статус на пациента в базата на НАП - с натискане на един бутон;
 • Възможност за работа в локална мрежа;
 • Възможност за работа с регистратура;
 • Възможност за публикуване на резултати от изследвания в Интернет;