Нисет-ДКЦ е модерна, модулна информационна система, обслужваща дейността на ДКЦ, МЦ и груповите практики на специалисти.
При работа със системата се постигат едновременно няколко важни цели: въвеждането на потока от данни се разпределя между отделните модули и техните потребители, в резултат от намаленото до минимум ръчно въвеждане на данни максимално се улеснява ежедневната дейност на лекарите-специалисти, въвеждането на данни от прегледите е 'интелигентно' подпомагано и контролирано, данните, въведени от различните лекари в досието на пациент са достъпни за разглеждане и обработка в зависимост от правата им на достъп, автоматизирано е съставянето на всички отчети и справки.
      Внедрена и работеща в над 100 ДКЦ, МЦ и групови практики, НИСЕТ-ДКЦ е една от най-използваните медицински информационни системи в България.
      Съобразена е изцяло с изискванията на НЗОК към дейността на лекари-специалисти и медико-диагностични лаборатории.